اعطای نمایندگی

گستردگی دامنه فعالیت موسسه حقوقی عدل پارسیان در سطح کشور و مراجعه موکلین از استانهای مختلف کشور ، این پتانسیل را فراهم اورده تا موسسه عدل پارسیان به عنوان اولین موسسه در ایران با احراز صلاحیت و تایید هیئت مدیره موسسه ، امکان اعطای نمایندگی به وکلای پایه یک متعهد و متخصص هر استان را داشته باشد .
همکاران محترم در صورت تمایل به اخذ نمایندگی موسسه حقوقی عدل پارسیان ،میتوانند با تکمیل اطلاعات زیر و پس از احراز شرایط ،نسبت به اخذ نمایندگی موسسه اقدام نمایند.

اعطای نمایندگی
اعطای نمایندگی