"دپارتمان حقوق خانواده "

خدمات دپارتمان حقوق خانواده :

1 – ارایه مشاوره عمومی خانوادگی و در صورت لزوم ارجاع به مراکز و متخصصان زوج درمان، روان پزشک و روان شناس خانواده .

 

2 – ارایه مشاوره حقوقی و برگزاری جلسات مذاکره و تهیه صورتجلسه توافقی در کلیه موضوعات خانوادگی و در صورت لزوم تهیه لوایح بدون حضور در دادگاه .

 

3 – قبول وکالت در طرح دعوی و دفاع در دعاوی خانوادگی و امور اجرایی ثبتی از جمله:
 
الف) امور مربوط به ازدواج ( اثبات زوجیت دایم و موقت – الزام به ثبت واقعه ازدواج – دعاوی مربوط به نسب – اذن در ازدواج – اجازه ازدواج مجدد – فسخ نکاح – فریب در ازدواج و تدلیس)
 
ب ) امور غیر مالی ( الزام به تمکین – شروط ضمن عقد نکاح – منع اشتغال زوجه – تحویل فرزند – حضانت – ملاقات – اهدای جنین – در خواست سرپرستی – ضم امین و ناظر ) و امور مالی ( مهریه – نفقه – اجرت المثل – نحله – تنصیف دارایی – جهیزیه – هدایا و خسارات نامزدی)
 
پ ) امور مربوط به طلاق به درخواست زوج یا زوجه، طلاق توافقی، تنفيذ و ابطال طلاق، الزام به بذل مدت در عقد موقت و ثبت رجوع .
 
ت ) امور مربوط به مهریه ( اعسار – تقسيط – تعدیل – حق حبس زوجه) .
 
 ث ) امور مربوط به حقوق کودکان ( نگاهداری و تربیت اطفال – مطالبه نفقه – مسایل مربوط به حضانت و ولایت قهری پدر و جد پدری – قیم – مسایل مربوط به ملاقات کودک با والدین و خویشاوندان) .
 
ج ) قبول وکالت در طرح شکایت کیفری و دفاع در ارتباط با موضوع خانواده از جمله:
ترک انفاق و جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی – تدلیس و فریب در ازدواج – رابطه نامشروع و زنا و جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی – ممانعت از ملاقات طفل و وظایف محوله – سقط جنین عمدی – خشونت خانگی – کودک آزاری – مسایل کیفری مربوط به کودکان – جرایم علیه اطفال.