"دپارتمان امور حسبی"

قبول وکالت در امور حسبی از جمله:

امور مربوط به .: قیمومیت، حجر، ضم امین و ناظر، غایب مفقودالاثر و موت فرضی،  راجع به ترکه، وصیت، تقسیم و تصدیق انحصار وراثت .
 
همچنین امور مربوط به ثبت احوال .: اخذ ، ابطال و اصلاح شناسنامه ، تغيير سن و نام و نام خانوادگی و تغییر جنسیت و اخذ تابعیت ایران.