مطالب کاربردی

تاثیر قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری بر قابل گذشت بودن یا نبودن جرم :

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ،جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ احصا شده است به این معنا که اصل بر غیر قابل گذشت… ادامه »تاثیر قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری بر قابل گذشت بودن یا نبودن جرم :