امکان طرح دعوی نزد مجتمع قًضایی کارکنان دولت

ارشیو سوالاتدسته بندی: امور حقوقیامکان طرح دعوی نزد مجتمع قًضایی کارکنان دولت
سعیداقبالی 1 سال قبل

ایاامکان طرح شکایت درخصوص مسول کارگزینی یک دستگاه دولتی که باسونیت وغرض ورزی موجب ایجاد خسارت مادی ومعنوی ونیز زیرپای گذاردن قوانین بخشنامه دولتی بشکل عامدانه که مدارک ان موجوداست میسراست البته درکناران میدانم که دیوان عدالت هم امکاگپذیراست لیکن هدف رسیدگی وتعیین میزان خسارت وارده بمنظور محکومیت متهم هست بمثابه این که چنانچه بدهکاری درخصوص عدم پرداخت بدهی خود ممکنست محکوم به زندان شودتاطلب پرداختی رامستردسازد ایا امکان طرح موضوع بشیوه مذکور درمجتمع قضایی کارکنان دولت که هردو طرف پرونده ازکارگنان رسمی دولت هیتند درمجتمع قضایی کار کنان دولت امکانپذیراست یاخیر؟باتشکر