مشکل ملکی

فرحی 4 ماه قبل

سازمانی محکوم شده به تحویل اپارتمان ساخته شده ای بر روی زمین .زمین در رهن بانک بوده و بانک زمین را فروخته در حال حاضر اپارتمان وجود خارجی ندارد که سازمان تحویل دهد .رای اجرا نمی شود ،چه کنم؟