آیین نامه داخلی کانون وکلای دادگستری،کانون وکلای دادگستری مرکز

 • از

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا که به موجب آن “تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیئت رئیسه ضمن آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد”، هیئت ‌مدیره کانون وکلا در جلسه مورخه ۱۰/۸/۱۳۴۴ آیین‌نامه داخلی ذیل را برای تقسیم کار و وظایف هیئت‌ رئیسه تصویب نمود که بلافاصله پس از تصویب مجری خواهد گردید:
ماده اول- در هیئت رئیسه کانون که مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی می‌باشد، دو کمیته تشکیل می‌گردد؛ هر کمیته مرکب از یک نایب رئیس و یک بازرس و یک منشی. هر نایب رئیس رئیس کمیته‌ای است که عضو آن می‌باشد.
ماده دوم- امور اجرایی کانون که نظارت و انجام آن جزو وظایف و اختیارات رئیس و هیئت کانون می‌باشد، بین دو کمیته هیئت رئیسه تقسیم می‌گردد و هر کمیته مستقیماً و تحت نظارت و تعلیمات کلی رئیس کانون عهده‌دار نظارت و حسن جریان و انجام اموری خواهد بود که به آن کمیته محول گردیده است.
ماده سوم- از کارهای جاری کانون در حال حاضر امور ذیل:
۱- امور مربوط به پروانه وکالت و کارآموزی و کمیسیون کارآموزی
۲- امور مربوط به به ترفیعات
۳- امور مربوط به دفتر و کارهای اداری
۴- امور مربوط به روابط بین‌المللی
۵- امور مربوط به کتابخانه
به یک کمیته هیئت ارجاع می‌شود.
و امور ذیل:
۱- امور مربوط به دادسرا و دادگاه‌های انتظامی و تخلفات وکلا
۲- امور مربوط به معاضدت قضایی
۳- امور مربوط به حسابداری و کارهای استخدامی کارمندان اداری کانون
۴- امور مربوط به تعاون وکلا
۵- امور مربوط به راهنمایی
۶- امور مربوط به مجله کانون
۷- به کمیته دیگر ارجاع می‌گردد.
ماده چهارم- امور مربوط به روابط کانون با وزارت دادگستری مستقیماً از طرف رئیس کانون با اطلاع هیئت ‌‌مدیره انجام می‌شود.
ماده پنجم- رئیس کانون برای امور محموله به هر کمیته به یک نایب رئیس و یک منشی که عضو آن کمیته هستند، اختیار امضاء می‌دهد که به اتفاق یکدیگر در امور مربوطه به کمیته خود از طرف رئیس کانون امضاء نماید، ولی در اسناد مالی و پرداخت‌های کانون رئیس کانون شخصاً امضاء می‌کند یا اختیار امضا به نایب رئیس و بازرس کمیته مربوطه می‌دهد که به اتفاق رئیس حسابداری کانون امضاء نماید.
ماده ششم- هر کمیته هیئت رئیسه مسئول حسن جریان اموری است که به آن کمیته محول گردیده و بایستی کارهای خود را طوری تنظیم نماید که رکود و اختلال در سرعت و دقت جریان آن ایجاد نشود و اگر رئیس کانون تشخیص دهد که هر یک از امور مربوط به هر یک از کمیته‌ها به خوبی پیشرفت نمی‌کند کتباً به آن کمیته اخطار می‌نماید و به هیئت مدیره نیز اطلاع می‌دهد.
ماده هفتم- رئیس کانون هر ماه یک مرتبه از تمام اعضای هیئت رئیسه دعوت می‌کند که جلسه مشترکی تشکیل داده و در امور کلی اجرایی کانون مشورت نماید.
ماده هشتم- هر کمیته موظف است هر سه ماه یکبار نسبت به هر یک از اموری که به آن محمول شده، گزارش جامعی با ذکر مدارک و ارقام به رئیس کانون بدهد؛ رئیس کانون گزارش‌های مزبور را به انضمام نظریه خود درباره آنها در هیئت مدیره مطرح خواهد نمود.
ماده نهم- تمام مکاتبات کانون تحت نظارت و مسئولیت منشیان هیئت رئیسه می‌باشد و پیش‌نویس هر نامه صادر از کانون به امضای یکی از منشیان خواهد رسید و پاکنویس آن بر حسب مورد از طرف رئیس کانون یا یکی از نواب رئیس امضاء می‌گردد.
ماده دهم- بلافاصله پس از تصویب این آیین‌نامه هیئت رئیسه تشکیل جلسه داده و ترکیب هر یک از کمیته‌ها را معلوم و تعیین می‌کند که هر دسته از امور مذکور در ماده سوم به کدام کمیته محول می‌باشد و بعداً در هر دوره انتخاب هیئت رئیسه بلافاصله پس از انتخاب کمیته‌ها تعیین می‌کردند.
ماده یازدهم- هر امر دیگری که رئیس کانون با هیئت مدیره لازم بدانند که به یکی از کمیته‌های هیئت رئیسه محول گردد، بر حسب تصویب هیئت مدیره کانون به یک دسته از فهرست مذکور در ماده سوم اضافه شده و یکمرتبه مربوط به آن دسته ارجاع می‌شود.
ماده دوازدهم- تصویب این آیین‌نامه با اکثریت ده رأی اعضای هیئت مدیره خواهد بود که لااقل هشت رأی آن از طرف اعضای اصلی هیئت مدیره باشد و برای تغییر یا اصلاح آن نیز اکثریت ده رأی که هشت رأی آن لااقل متعلق به اعضای هیئت مدیره باشد، لازم است.

 • جلسات هیأت مدیره
  ماده۱- جلسات هیئت مدیره کانون وکلا هفته‌ای دو روز، در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، ساعت ده صبح تشکیل می‌گردد.
  تبصره- در صورتی که تا ساعت ده و نیم اکثریت برای تشکیل جلسه حاصل نشد، حاضریت می‌توانند با تنظیم صورت‌جلسه محل هیئت مدیره را ترک کنند.
  ماده۲- جلسات هیئت مدیره کانون وکلا با حضور لااقل هفت نفر از اعضاء هیئت مدیره که چهار نفر آنها عضو اصلی باشند، رسمیت می‌یابد.
  تبصره- در صورتی که منشی حاضر نباشد، به تشخیص رئیس یکی از اعضاء وظایف منشی را انجام خواهد داد.
 • ماده ۳- رئیس کانون جلسات هیئت مدیره را اداره می‌نماید و در غیاب او یکی از نواب رئیس این وظیفه را انجام خواهد داد.
 • ماده ۴- قبل از شروع هر جلسه صورتجلسه قبل قرائت می‌شود و پس از انعکاس تذکرات اصلاحی تصویب می‌شود.
 • ماده ۵- موقعی که یکی از اعضای علی‌البدل در موضوعی که مطرح است، شرکت کرده باشد، حق رأی او تا پایان جلسه در آن موضوع محفوظ خواهد بود.
 • ماده ۶- دستور هر جلسه قبلاً از طرف رئیس تعیین و در محل اعلانات و اطاق هیئت مدیره کانون لااقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه آگهی خواهد شد. مذاکرات بر طبق دستور تعیین شده انجام می‌شود، مگر در امور فوری که به تشخیص رئیس جلسه و یا به تقاضای لااقل سه نفر از اعضای حاضر هیئت مدیره در جلسه مورد مذاکره قرار می‌گیرد.
 • تبصره- نیم ساعت از وقت هر جلسه به مذاکرات قبل از دستور اختصاص خواهد داشت.
 • ماده ۷- مذاکرات باید موجز و مختصر باشد. منشی جلسه رئوس مطالب اعضای هیئت مدیره را در صورتجلسه منعکس خواهد کرد. گوینده می‌تواند متن کامل اظهارات خود را به منظور پیوست شدن صورتمجلس تسلیم کند.
 • [5/18, 3:56 PM] خانم سلیمانی: ماده ۸- مدت صحبت گوینده پنج دقیقه است. در صورت اقتضا با موافقت رئیس جمعاً تا ده دقیقه قابل تمدید است.
 • ماده ۹- مذاکرات هیئت مدیره جز در موارد زیر علنی است و وکلای دادگستری می‌توانند منحصراً به عنوان تماشاچی در جلسات حضور یابند:
 • ۱- طرح تقاضای متقاضیان پروانه وکالت و یا ترفیع.
 • ۲- تقاضای کمک‌های مالی وکلای دادگستری.
 • ۳- بودجه کانون وکلا.
 • ۴- طرح پرونده‌های انتظامی.
 • ۵- گزارش کمیسیون اختیار.
 • ۶- به تشخیص رئیس جلسه یا به تقاضای حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره.
 • تبصره۱- هیچیک از تماشاچیان حق مداخله و اظهارنظر در مذاکرات هیئت مدیره را ندارند. در صورتی که هر یک از تماشاچیان رفتاری مخل با نظم جلسه نماید، به دستور رئیس از جلسه خارج خواهد شد.
 • ماده ۱۰- رئیس جلسه می‌تواند در صورتی عدم رعایت نظم و بیان مطالب خلاف شئون وکالت به گوینده اخطار کند و در صورت تکرار او را به توبیخ ولدی‌الاقتضا مراتب را نیز در صورتجلسه منعکس نماید.
 • ماده ۱۱- هیچیک از اعضای هیئت مدیره نباید بدون عذر موجه و اجازه رئیس جلسه را ترک گوید. منشی مکلف است وقت دقیق ورود و خروج اعضای هیئت مدیره را در صورتجلسه منعکس کند. حضور کمتر از نصف مدت جلسه غیبت محسوب می‌شود.
 • ماده ۱۲- حضور و غیاب اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل در محل اعلانات کانون با ذکر اسامی حاضرین و غایبین بدون عذرموجه و یا عذر موجه آگهی خواهد شد.
 • تبصره- تشخیص موجه بودن غیبت به عهده رئیس کانون است.
 • ماده ۱۳- هر پیشنهادی که مطرح می‌شود، وقتی قابل بحث و شور است که علاوه بر پیشنهاد‌ دهنده دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره آن را تأیید کنند. پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضا کند که پیشنهاد او در صورتمجلس منعکس گردد.
 • ماده ۱۴- لااقل هر شش ماه یکبار هیئت مدیره از کلیه وکلای دادگستری دعوت می‌کند تا برای استماع گزارش اقدامات هیئت مدیره و توضیح در اطراف مسایلی که ضروری تشخیص می‌شود، حضور به هم رسانند؛ (عین گزارش هیئت مدیره در مجله کانون منتشر خواهد شد).
 • ماده ۱۵- هرگاه در موردی آرای موافق و مخالف اعضای هیئت مدیره مساوی باشد، برای بار دوم در جلسه دیگر که تمامی اعضای هیئت مدیره دعوت به حضور خواهند شد، اخذ رأی به عمل می‌آید. در جلسه دوم در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رئیس با آن است معتبر می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *